Articles

Disclaimer

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.allesondermijndak.nl Deze website is eigendom en wordt beheerd door Maritoro - Springendalhoek 40, 7546 GT te Enschede. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren allesondermijndak.nl toe. Het is verboden de de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website
U verbindt zich er o.m. toe:

 1. de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
 2. de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden.
 3. geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
 4. de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
 5. de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

  Links naar andere websites
  Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. allesondermijndak.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door allesondermijndak.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's. Wij doen ons uiterste best om te zorgen voor een zo optimaal en eerlijk mogelijke weergave van de aanbiedingen op onze website, maar dit kunnen wij echter niet garanderen. Bij de aankoop van een product dient u de website van de winkel aan te houden als de bron.

  Adviezen via de website
  Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat allesondermijndak.nl hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden.

  Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
  De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website.